کوچینگ

کوچینگ یک روش جدید برای حل مسائل است که از ترکیب فلسفه، روانشناسی مثبت نگر و ورزش همراه با کمی چاشنی عرفان بدست آمده است.

در روش کوچینگ کسی که با چالش روبروست، بهترین کسی است که می‌تواند برای این چالش راه حل بیابد. کافی است یک مربی به او کمک کند تا موضوع را از زوایای مختلفی نگاه کند.

این روش حاصل تجربه تقریبا سی ساله است و هم اکنون دوران تکامل خود را تا تبدیل شدن به یک علم جامع سپری می کند؛ کوچینگ در پرسش های سقراطی ریشه دارد.

سقراط از طریق پرسش، شاگردان خود را به فکر وا می داشت و بنیان تفکرات و دانسته های آن ها را متزلزل می کرد تا شاگردان را هدایت کند که خودشان به کشف مفاهیم جدید توفیق یابند.